A A A

Návrhy sadových úprav veřejné zeleně

PŘEDPOKLADY SPRÁVNÉHO NÁVRHU

Na základě dlouhodobých zkušeností s navrhováním zeleně jsme vytvořili desatero prvků, na které je nutno při navrhování dát velký důraz. Sladění těchto zásad tvoří jistotu správného řešení. Při každé úloze se snažíme pochopit genius loci řešeného území a dát mu vše, co vyžaduje.

1. Respektování okolního prostředí
2. Sladění tvarů jednotlivých prvků - záhony, cesty apod.
3. Určení a ztvárnění směrů pohledu a pohybu
4. Vytvoření výškových úrovní dávající zahradě a parku dynamiku
5. Důležitost typu oplocení a řešení vstupu
6. Správná volba povrchů, které ladí s celkovou koncepcí
7. Volba a ztvárnění různých konstrukcí a drobné architektury na pozemku
8. Volba správné výsadby, jejího tvaru, barev a doby květu
9. Důležitým prvkem je voda v zahradě, a to jak estetická, tak i užitková
10. Stavba musí tvořit se řešeným územím jednolitý celek


POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

Pokud zakázka nevyžaduje jiný specifický přístup, postupujeme následujícím způsobem:

1. Pohled zákazníka, požadavky na návrh
Při vstupním rozhovoru se snažíme zjistit záměr zákazníka s plochou. Veřejná zeleň má mít pouze okrasný charakter, nebo je zde nutno pamatovat i na její užitkovost? Budou přítomny herní prvky, altány, jezírka? Má sloužit k rekreačním účelům i jiným setkáním? Všechny tyto věci jsou nutné ke vstupní úvaze o charakteru řešeného prostoru.
2. Skici navrhovaného řešení
Formou skici možných variant řešení dáváme nahlédnout do možných řešení, důrazů prostoru a ve společné diskuzi se snažíme se zákazníkem najít nejlepší dispozici zahrady či parku splňující kladené funkční a estetické požadavky.
3. Studie dispozice
Provádíme barevně vypracované studie jednotlivých variantních řešení k následnému výběru nejvhodnější varianty.
4. Prováděcí dokumentace
Na základě vybrané varianty zpracujeme celkové řešení, osazovací plán, vytyčovací výkres, kde je patrné z jakých rostlinných a ostatních prvků je prostor tvořen. Vše je zpracováno jako i-projekt: pomocí webového prohlížeče si můžete sami zobrazit informace o vysazovaných rostlinách a použitých materiálech.